น่ารู้เกี่ยวกับ CEFR

CEFR - Common European Framework of Reference for Languages

CEFR เป็นเอกสารอ้างอิงที่สหภาพยุโรปจัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การวางแนวรายวิชา การวัดผล และการแต่งตำราในการเรียนการสอนภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของพลเมืองประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยรวมไปถึงทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลของ CEFR จะถือเอาความสำคัญของการใช้ภาษาโดยทั่วไป คือ หลักการใช้ภาษาเพื่อเป็นสื่อในการสื่อสาร (Action-Oriented) หรือเป็นการใช้ภาษาเพื่อทำงานให้ได้ผลสำเร็จในชีวิตประจำวัน (Social Agent with task) การพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของ CEFR จึงเน้นที่จะใช้วัดความสามารถทางภาษาทางทั้งสองทาง คือ ผู้ใช้ภาษาและผู้ทดสอบภาษาที่จะนำภาษาไปใช้เพื่อสื่อสารในสภาวการณ์ต่างๆและเน้นที่จะทดสอบว่าผู้ใช้ภาษาหรือผู้เรียนภาษามีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง เอกสารอ้างอิงเกณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ เกณฑ์เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับบุคคลทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้เพื่อวัดผลความสามารถทางภาษาซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ

-วัดความสามารถของผู้ใช้ภาษา (user-oriented scale)

-วัดความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อปฎิบัติงานในด้านต่างๆ (assessor-oriented scale)

-วัดความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาเพื่อสื่อสารให้เหมาะสมตามระดับของความสามารถ ซึ่งโดยรวมแล้วการจัดการวัดผลความสามารถทางภาษาของ CEFR จะเน้นทั้งด้านผู้ใช้ภาษาจะทำอะไรได้ และทำได้ดีระดับใด

ระดับความสามารถทั่วไปของ CEFR*

ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น A1, A2 (Basic Language Users A1, A2)

ระดับผู้ใช้ภาษาเอกเทศ B1, B2 (Independent Language User B1, B2)

ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User C1, C2)

 

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Cambridge University Press (2001)

Visitors: 80,109