What is Accreditation?

What is accreditation?

ความสำคัญขององค์กรรับรองมาตรฐานการศึกษานานาชาติ

บรรดาสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business School ที่มีอยู่กว่า 30000 แห่งทั่วโลก ต่างให้การยอมรับต่อองค์กรให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก 2 แห่ง คือ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) และ EFMD (European Foundation for Management Development) ในทางปฏิบัติ ทั้งสองค่ายมีการแบ่งโซนมหาวิทยาลัยที่ให้การรับรองโดยปริยาย โดยค่าย AACSB ให้การรับรองมหาวิทยาลัยในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนค่าย EFMD ให้การรับรองมหาวิทยาลัยในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกบางแห่งที่ได้รับการรับรองจากทั้งค่าย AACSB และ EFMD 

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)

เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีชื่อเสียง ด้านทำหน้าที่รับรองมาตรฐานทางการศึกษาระดับนานานาชาติที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งเมื่อปี 1916 สำหรับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและบัญชี อันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไประดับโลก องค์กรนี้ตั้งอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยน้อยกว่าร้อยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก AACSB

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Northwestern University, Stanford University, University of Chicago, London School of Business, National University of Singapore ฯลฯ

การได้รับการรับรองจาก AACSB แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพทางการศึกษาในระดับเยี่ยมยอดของโลก ทั้งด้านการบริหารคณาจารย์ บุคลากร การเรียนการสอน นักศึกษา และศิษย์เก่า ทั้งนี้ การให้การรับรองเป็นกระบวนการที่มี Mentor & Peer Review Team ซึ่งได้รับการมอบหมายจาก AACSB ทำหน้าที่สอบทานภายในและการดำเนินงานที่เข้มงวด กระบวนการนี้ใช้เวลาหลายปี เพื่อเน้นการพัฒนาและทำให้สำเร็จตามแผน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ AACSB ที่มีอยู่ 21 ข้อ ครอบคลุมตั้งแต่ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสถาบัน คุณสมบัติของอาจารย์และนักศึกษา คุณภาพในการบริหารงานภายในและบุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิชาการ การบริหารทางด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจและศิษย์เก่า ฯลฯ การรับรองจาก AACSB เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเรื่องการศึกษาด้านธุรกิจที่มีคุณภาพสูงสุด หรือเป็น Benchmark มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองแสดงถึงการมุ่งมั่นในพันธกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ โดยต้องเข้าสู่กระบวนการทบทวนการปรับปรุงต่อเนื่องทุก 5 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม>> http://www.aacsb.edu/accreditation/standards/2013-standards.aspx

EFMD (European Foundation for Management Development)

เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นในปี 1972 ในบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทั้งด้านการวิจัย การสร้างเครือข่าย การพิจารณาหานวัตกรรม และแนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาด้านการจัดการ ปัจจุบันมีองค์กรสมาชิก 825 แห่งทั้งจากภาคการศึกษาธุรกิจ บริการสาธารณะ และองค์กรที่ปรึกษาใน 82 ประเทศทั่วโลก จึงเป็นสถาบันที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ในการให้การรับรองคุณภาพการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารและการจัดการ สำหรับกระบวนการให้การรับรอง EFMD จะส่งกรรมการผู้ประเมิน (Review Committee) มาตรวจเข้มตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) EQUIS ให้การรับรองทุกหลักสูตรทั้งสถาบันในระยะเวลา 3 ปี โดยจะประเมินมาตรฐาน 10 ด้าน คือ ปรัชญา ธรรมาภิบาล และกลยุทธ์ หลักสูตร นักศึกษา คณาจารย์ การวิจัยและการพัฒนา การศึกษาระดับผู้บริหาร การสนับสนุนอุทิศตนต่อชุมชน ทรัพยากรและการบริหารการจัดการ ความเป็นนานาชาติ และการเชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจ

2) EPAS ให้การรับรองเฉพาะหลักสูตรในระยะเวลา 3 หรือ 5 ปี โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินแบบเจาะลึกครอบคลุมตั้งแต่ตำแหน่งทางด้านการตลาดของหลักสูตรระดับชาติ และนานาชาติ ตำแหน่งกลยุทธ์ของหลักสูตรภายในสถาบัน การออกแบบ กระบวนการ รวมถึง การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาและนายจ้าง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลที่ได้จากการเรียนรู้ ศิษย์เก่าที่มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในอาชีพ ความสามารถในการสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารจัดการและงานด้านวิชาการ การสนับสนุนจากสถาบัน ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม>>https://www.efmd.org/accreditation-main/equis

AMBA (The Association of MBAs) ก่อตั้งเมื่อปี 1967 เป็นการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาทิ MBA, DBA และ MBM ในประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศยุโรป เน้นที่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงสุดและนวัตกรรมของหลักสูตรในการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการสอน หลักสูตร และผลการตอบรับจากนักศึกษาที่ได้รับจากการเรียนการสอนว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน รวมถึงผลตอบรับจากนายจ้างว่านักศึกษาเหล่านี้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพในฐานะผู้บริหารขององค์กร มีเพียงสถาบันบริหาร 200 แห่งจาก 80 ประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับการรับรองหรือประกันคุณภาพการศึกษาจาก AMBA ข้อมูลเพิ่มเติม>>www.mbaworld.com/Accrediation/Value-of-accreditation.aspx

มีเพียงแค่ 1% ของสถาบันบริหารธุรกิจทั้วโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษานานาชาติจากองค์กรสากลดังกล่าว ดังนั้นหากคุณได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ สถาบันบริหารธุรกิจและการจัดการในประเทศฝรั่งเศส Grandes Ecoles (Leading Business Schools) ... คุณได้เรียนในสถาบันที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ Grandes Ecoles ในความร่วมมือกับ InterFrance Study ล้วนแล้วแต่ได้รับรองการรับรองจากองค์กรสากลดังกล่าวทั้งสิ้น จึงมั่นใจได้ว่าคุณได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแบบ World Class Education อย่างแท้จริง 

Visitors: 126,782